نکــته های مهــم

این فرم به راحتی با موبایل قابل تکمیل است. برای ارسال تصاویر مورد نیاز، از دوربین موبایل خودتان یا از تصاویر موجود در گوشی می توانید استفاده کنید.

اگر در تکمیل این فرم با مشکل مواجه هستید، اینجا کلیک کنید و فرم بدون عکس را تکمیل کنید

برای هر واریزی یک بار این فرم را تکمیل کنید و اگر اصلاحی لازم است، با بخش پشتیبانی ایران بورس آنلاین تماس بگیرید.

برای تماس با پشتیبانی ایران بورس آنلاین اینجا کلیک کنید